Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Ano, rozumím | Další informace

Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel
A JE TO, spol. s r.o.
se sídlem Praha 9, Rýmařovská 475, PSČ 199 00
Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou oddíl C, vložka 55163 u rejstříkového soudu v Praze.
Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 25617079
DIČ: CZ25617079
(dále jen "dodavatel")

 

Provozovny a servis
Provozní doba a adresy jednotlivých provozoven a servisu jsou uvedeny v sekci Kontakty.


Kontaktní údaje
Telefon: (+420) 777 789 832
Email: ajeto.cz@volny.cz

 

Čísla účtů pro bezhotovostní platby:

Česká republika 2400494133/2010 (Fio banka)
Slovenská republika 2000494134/8330 (Fio banka)
IBAN: SK4983300000002000494134
BIC: FIOZSKBA

 

Adresy servisních míst:
Aktuální adresy servisních míst jednotlivých výrobců sdělíme na požádání.

2. Objednávka zboží
Seznam zboží na stránkách www.e-darky.eu  je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. 

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžik uzavření kupní smlouvy (potvrzení objednávky) je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva. U objednávek s vyplněnými falešnými, neexistujícími, nebo nesmyslnými údaji si dodavatel vyhrazuje právo považovat tyto za nedůvěryhodné (falešné) a jsou jako takové stornovány.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránkách www.e-darky.eu v sekci "košík" nebo je možné si jej vyžádat v provozovně dodavatele v písemné podobě. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde zákazník v sekci "doprava".

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje (platba převodem na firemní účet je možný pouze u smluvních, nebo velkoobchodních odběratelů).

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.
Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci. Pokud zákazník zjistí nekompletnost, nebo rozpor v objednávce oproti dodanému zboží, je nutné o tom dodavatele neprodleně, ihned po převzetí zásilky upozornit. Na pozdější reklamace nebude brát zřetel.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem zkontrolujte obal zboží.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.
V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží a která je neopravitelná (např. skrytá vada materiálu) řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství nutného k diagnostice atd.).

Na co se zejména záruka nevztahuje?

  • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
  • U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
  • Jde-li o věci použité, neodpovídá prodejce za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí spotřebitelem.
  • Záruka také neplatí pro vady, o kterých spotřebitel při nákupu věděl, jakož i pro ty, které po převzetí na věci sám způsobil např. použitím nepřiměřené síly.
  • Dále prodejce neodpovídá za vady, které spotřebitel na věci způsobil nedodržením obecných zásad zacházení s věcí, popř. zásad speciálních jako je zásah do konstrukce sestaveného mechanického celku, který spadá do kompetence odborných servisních zásahů. Oprávněnou osobou zásahu do konstrukce mechanického celku se rozumí pouze servisní technik, nebo jinak autorizovaná osoba servisu prodejce.
    Ze záruky jsou taktéž vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou.
    Uznání práv z titulu záruky je také podmíněno provedením instalace výrobku oprávněnou osobou. Záruka se nevztahuje na běžné znečištění zařízení během provozu.


Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). 

Na výrobek zakoupený podnikatelem od podnikatele neplatí klasická 24měsíční záruka jako pro spotřebitele, prodejce odpovídá v takovém případě ze zákona pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí (a to i když se projeví později).

Spotřebitelem může být pouze člověk (fyzická osoba), který s podnikatelem uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Taková společnost s ručením omezeným (právnická osoba) tedy spotřebitelem být za žádných okolností nemůže.

Uvedení identifikačního čísla osoby (IČO), daňového identifikačního čísla (DIČ), místa podnikání jako fakturační adresy na objednávce či ve smlouvě naznačuje prodávajícímu, že nejedná se spotřebitelem, ale s podnikatelem.

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním nepřiměřené síly, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.e-darky.eu (ne na jiném internetovém obchodě!!!), zašle zprávu na e-mailovou adresu reklamace@e-darky.eu, kde uvede zejména typ / druh výrobku, jeho výrobní číslo (je-li), číslo prodejního dokladu a popis závady. Zákazníkovi následně zašleme informace o dalším postupu, konkrétně adresu autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka či adresu, kam zákazník zašle reklamované zboží spolu s upřesněním popisu vady. Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.


Nedostatečně zabalené zboží
V případě poškození během přepravy nenese společnost A JE TO, spol. s r.o. žádnou vinu a reklamaci takovéhoto zboží je třeba uplatňovat u přepravce, jehož podmínky pro dostatečnou ochranu přepravovaného zboží jsou pro vyřízení reklamace určující.

Upozornění:
Zákazník je povinen předložit zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost A JE TO, spol. s r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem). 

Neuvedeny všechny závady
Technik testuje zboží pouze na závady uvedené zákazníkem, proto se snažte být v popisu vady přesní. Především se pokuste vyvarovat strohému popisu závady "nefunguje". 

Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Veškeré zboží ozačené dle popisu výše zasílejte pouze na  adresu hlavního skladu a servisu:
A JE TO, spol. s r.o.
Jana Želivského 2200/2
Praha 3 - Žižkov
130 00

Nepoužívat Zásilkovnu a podobné, levné doručovací služby, kteří balík ukládají na svých smluvních výdejních místech.

Vzorový reklamační formulář ke stažení ZDE

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu obchod@e-darky.eu nebo písemně v provozovně dodavatele.
Při odstoupení je nutné uvést, dodat spolu se zbožím číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu, Dále doložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené se známkami manipulace, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Při navrácení musí spotřebitel před odesláním prodávajícímu zboží řádně zabalit, nebo jinak opatřit, aby nedošlo k jeho poškození na cestě zpět k prodávajícímu, jinak se vystavuje riziku, že bude taktéž odpovídat za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho poškození.

Při odstoupení je vždy nutné uvést, dodat spolu se zbožím číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu, Dále doložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány (zboží bez přiložených dokladů a informaci o požadavku) budou vráceny odesilateli. 

Veškeré zboží ozačené dle popisu výše zasílejte pouze na  adresu hlavního skladu a servisu:
A JE TO, spol. s r.o.
Jana Želivského 2200/2
Praha 3 - Žižkov
130 00

Nepoužívat Zásilkovnu a podobné, levné doručovací služby, kteří balík ukládají na svých smluvních výdejních místech.

 
Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

Vzorové odstoupení od kupní smlouvy připravené ČOI, ke stažení ZDE

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků, na základě obdržených objednávek a případně dotazů ohledně zboží, osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Údaje slouží výhradně k realizaci kupní smlouvy na základě těchto VOP a pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. S údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Toto samé platí pro obdržená čísla bankovních účtů zákazníků za účely vyřizování reklamací/ vrácení peněz.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel sdílí v případě několika třetích stran za účelem účetních, web developerských a dopravních služeb.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce". Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@e-darky.eu, nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky. 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do nichž je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu

 8. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.e-darky.eu stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek. 

Obchodní podmínky pouze napomáhají praktické komunikaci zákazníka spolu s dodavatelem a nejsou v rozporu s obecně platnou právní legislativou ČR, která je za všech okolností případným sporům či nedorozuměním vždy nadřazena.
V rámci dobrých mezilidských vztahů je také nanejvýše vhodné dobrat se vždy možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a to způsobem na základě dohody obou zúčastněných stran.

Upozorňujeme, že veškeré náhradní díly zakoupené v e-shopu www.e-darky.eu jsou primárně určeny k montáži odborným servisem. V případě jejich dalšího prodeje vás žádáme, abyste o této skutečnosti informovali vaše zákazníky.